Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Blue Sky Vision


ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met
Blue Sky Vision een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Blue Sky Vision een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
A1. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
A2. consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
B. afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede producten;
C. opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk;

ARTIKEL 2 - DE OFFERTE
1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 18 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Leider Marketing.. gedane opmetingen. De afnemer is verplicht
Blue Sky Vision te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van
Blue Sky Vision zijn zo nauwkeurig mogelijk.

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
1. De aanbetaling
a.
Blue Sky Vision is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen van 20-30% van de koopsom. Op deze aanbetaling is de garantiebepaling van deze voorwaarden van toepassing.
b. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden.
2. Prijswijziging
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen vier maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Eigendomsvoorbehoud
Blue Sky Vision blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

ARTIKEL 4 - DE LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt
Blue Sky Vision een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden. Indien Blue Sky Vision alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is
Blue Sky Vision bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

ARTIKEL 5 - DE OPSLAG VAN GOEDEREN
1.a. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal
Blue Sky Vision de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is
Blue Sky Vision gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan Blue Sky Vision verschuldigd was geweest, tenzij Blue Sky Vision kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Alvorens
Blue Sky Vision hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
2. Het risico van brand en beschadiging wordt door
Blue Sky Vision voor zijn rekening door assurantie gedekt.
3. Bovenstaande vervalt indien
Blue Sky Vision anders is overeengekomen met de klant.

ARTIKEL 6 - HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING
1. In de overeenkomst is niet begrepen het vervoer van de gekochte goederen door
Blue Sky Vision, indien anders is overeengekomen.
Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is
Blue Sky Vision gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij
Blue Sky Vision melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.
Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

ARTIKEL 7 - DE BETALING
1. Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
b.
Blue Sky Vision die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
Wanneer de factuur na 14 resp. 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan
Blue Sky Vision vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
d. Onverminderd het bepaalde in lid 1 c stuurt
Blue Sky Vision aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.
e.
Blue Sky Vision is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien
Blue Sky Vision derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van á 50, - voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.
2. Opschorten betalingsverplichting
De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 8 - DE ANNULERING
1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij
Blue Sky Vision kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 9 - DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT
1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die
Blue Sky Vision bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht -behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan
Blue Sky Vision de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10 - DE GARANTIE
1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voor zover het betreft gebreken waarvan
Blue Sky Vision niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
- tot zes maanden na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van
Blue Sky Vision;
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.
4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan
Blue Sky Vision, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.ing
8. Afwijkingen aan de geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, werkend hout en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 11 - Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij
Blue Sky Vision slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.
De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 6 onverlet.
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van
Blue Sky Vision in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

ARTIKEL 12 - VOORRIJKOSTEN
Blue Sky Vision is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 13 - NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.